Báo cáo tài chính khi kết thúc kỳ kế toán năm của ban quản lý sử dụng vốn đầu từ công được quy định như thế nào?

07/06/2023

Sau khi kết thúc kỳ kế toán năm đơn vị của ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công phải khóa sổ và lập báo cáo tài chính. Vậy quy định báo cáo tài chính của ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công như thế nào? Cùng tìm hiểu ở bài viết sau đây:

bctc-ket-thuc-ky-ke-toan-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-cong.png

Ảnh minh họa: Báo cáo tài chính của ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công được quy định như thế nào?

Tải về: Thông tư 79/2019/TT-BTCThông tư 99/2018/TT-BTC

Báo cáo tài chính của ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công được quy định cụ thể tại Điều 7 Thông tư 79/2019/TT-BTC như sau:

Các đơn vị sau khi kết thúc kỳ kế toán năm phải khóa sổ và lập báo cáo tài chính để gửi cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan theo quy định.

- Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chính và luồng tiền từ các hoạt động của đơn vị.

- Thông tin báo cáo tài chính giúp cho việc nâng cao trách nhiệm giải trình của đơn vị về việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực tài chính theo quy định của pháp luật, là thông tin cơ sở để tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên.

- Nguyên tắc, yêu cầu lập báo cáo tài chính

+ Nguyên tắc:

Việc lập báo cáo tài chính phải được căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp theo quy định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán, trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do.

Báo cáo tài chính phải có chữ ký của người lập, kế toán trưởng và thủ trưởng của đơn vị kế toán. Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.

+ Yêu cầu:

Báo cáo tài chính phải được phản ánh một cách trung thực, khách quan về nội dung và giá trị các chi tiêu báo cáo; trình bày theo biểu mẫu quy định về tình hình tài chính, kết quả hoạt động và các luồng tiền từ tất cả các hoạt động phát sinh trong năm của đơn vị.

Báo cáo tài chính phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định đối với đơn vị, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán.

Thông tin, số liệu báo cáo phải được phản ánh liên tục, số liệu của kỳ này phải kế tiếp số liệu của kỳ trước.

- Kỳ lập và thời hạn nộp của báo cáo tài chính:

Đơn vị phải lập báo cáo tài chính vào thời điểm cuối kỳ kế toán năm theo quy định của Luật kế toán.

Báo cáo tài chính năm của đơn vị phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (chi tiết nơi nhận báo cáo theo Phụ lục số 05- Hệ thống báo cáo tài chính kèm theo Thông tư này) hoặc đơn vị cấp trên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

- Công khai báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính được công khai theo quy định của pháp luật về kế toán và các văn bản có liên quan.

- Đơn vị không phải lập “Báo cáo bổ sung thông tin tài chính” (mẫu số B01/BSTT) theo quy định tại Thông tư 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.

- Danh mục, mẫu báo cáo, nơi nhận báo cáo, phương thức gửi báo cáo, giải thích phương pháp lập báo cáo tài chính nêu tại Phụ lục số 05 “Hệ thống báo cáo tài chính” kèm theo Thông tư này.

>>> Có thể bạn quan tâm: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công <<<   

Hiện nay phần mềm kế toán chủ đầu tư DSOFT - CĐT 2023 liên tục cập nhập và đáp ứng đầy đủ các mẫu biểu, chứng từ kho bạc, báo cáo, sổ sách theo quy định của Chính phủ, Bộ tài chính và Kho bạc nhà nước theo Thông tư 79/2019/TT-BTC, Nghị định 99/2021/NĐ-CP và nhiều thông tư/ nghị định liên quan khác. Phần mềm này sẽ giúp cho các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công thực hiện quản lý hiệu quả các phát sinh của hoạt động ban quản lý và hoạt động dự án các nghiệp vụ liên quan như: Tiền mặt, tiền gửi, kho bạc, hoạt động đầu tư, vật tư hàng hóa, tài sản cố định, công cụ dụng cụ...

Các bạn có thể đăng ký Tư vấn và Tải về dùng thử MIỄN PHÍ tại đây.

Nguồn: ST - thuvienphapluat

QUAY LẠI

Bài viết liên quan:

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công

Vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ cho những nội dung nào? Cơ quan nào có trách nhiệm kiểm tra phân bổ nguồn vốn này?

Sử dụng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước để thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án xây dựng như thế nào?

Quy định về sổ kế toán của ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Quy định về báo cáo quyết toán của ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công?

Hồ sơ pháp lý của nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn đầu tư công hàng năm được quy định như thế nào?

Kiểm tra phân bổ dự án sử dụng vốn đầu tư công hàng năm như thế nào?

Mức vốn tạm ứng dự án sử dụng vốn đầu tư công như thế nào?

Chứng từ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công được quy định như thế nào?

Nguyên tắc tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?

Tài khoản kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công được quy định như thế nào?

Đối tượng áp dụng Thông tư 107/2017/TT-BTC và Thông tư 79/2019/TT-BTC.

Thông tư 79/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Định khoản cơ bản cho kế toán chủ đầu tư theo TT79/2019/TT-BTC

Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Triển khai thành công phần mềm Kế toán Chủ đầu tư Dsoft CĐT tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

DTH triển khai thành công phần mềm kế toán chủ đầu tư tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội

Phần mềm kế toán chủ đầu tư theo Thông tư 79

Phần mềm kế toán HCSN theo Thông tư 107

Hệ thống chứng từ bắt buộc của chế độ kế toán ban QLDA theo thông tư 79

Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán - Thông tư 79/2019/TT-BTC

Hướng dẫn tạo năm làm việc mới và kết chuyển số dư sang năm mới 2023 trên phần mềm kế toán Chủ đầu tư - Dsoft CĐT

Danh mục sổ kế toán và các mẫu sổ còn lại - Hệ thống sổ KT của chế độ kế toán ban QLDA theo TT 79

Danh mục sổ kế toán và 13 mẫu sổ đầu tiên - Hệ thống sổ KT của chế độ kế toán ban QLDA theo TT 79

Hướng dẫn hạch toán của chế độ kế toán ban quản lý dự án thông tư 79/2019/TT-BTC

Chat Online