Các loại báo cáo tài chính hiện nay cần phải biết

28/12/2022

1. Có mấy loại báo cáo tài chính?

Báo cáo tài chính là loại báo cáo được lập nên bởi các kế toán viên, nhằm mục đích đưa ra những quyết định có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp. Hiện nay, chúng ta có thể phân loại 4 loại báo cáo tài chính như sau: Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu; Bảng cân đối kế toán. Cụ thể là:

Báo kết quả kinh doanh: Đây là loại báo cáo được dùng để thể hiện các khoản doanh thu, thu nhập khác và chi phí của tổ chức, doanh nghiệp; thể hiện hoạt động của doanh nghiệp trong một giai đoạn cụ thể như tháng/quý/năm hoặc cho một kỳ cụ thể như tháng/quý/năm.

Loại báo cáo này mang tính chất độc lập, cho doanh nghiệp thấy kết quả kinh doanh, lợi nhuận. Cụ thể, bằng doanh thu và thu nhập trừ đi chi phí. Nếu phần chi phí nhỏ hơn doanh thu và thu nhập thì doanh nghiệp đó sẽ lãi.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Đây là loại báo cáo được dùng để thể hiện việc doanh nghiệp, tổ chức đã tạo ra, sử dụng dòng tiền trong một kỳ nhất định.

Cụ thể hơn, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy một cách cụ thể về hoạt động vào – ra của các dòng tiền trong một kỳ với 03 loại hoạt động như sau:

- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

- Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư

- Dòng tiền từ các hoạt động tài chính.

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu: Báo cáo này được dùng để thể hiện sự thay đổi của vốn chủ sở hữu trong kỳ nhất định một cách ngắn gọn và cụ thể nhất.

Theo đó, vốn chủ sở hữu có thể tăng hoặc giảm trong các trường hợp: Tăng phát sinh do chủ sở hữu đầu tư và lãi thuần tăng trong kỳ; Giảm do chủ sở hữu rút vốn hay do lỗ thuần trong kỳ.

Bảng cân đối kế toán: Gồm 02 là: phần nguồn vốn và tài sản, được dùng để liệt kê cụ thể thông tin về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp vào một thời điểm (ngày), cuối tháng/cuối quý/cuối năm.

Cụ thể là:

- Phần tài sản: nội dung phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có dưới tất cả hình thái và ở mọi giai đoạn của quá trình kinh doanh của doanh nghiệp đến cuối kỳ hạch toán.

- Phần nguồn vốn: nội dung phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản vào thời điểm cuối kỳ kế toán của doanh nghiệp.

2. Bộ hồ sơ báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế gồm những gì?

Một bộ báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế sẽ gồm các thành phần sau:

– Bảng cân đối kế toán

– Báo cáo kết quả kinh doanh (báo cáo lãi lỗ)

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Thuyết minh các báo cáo tài chính được sử dụng để giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh dựa trên các báo cáo tài chính tổng hợp, các chính sách kế toán được áp dụng để ghi nhận những nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Chế độ kế toán áp dụng, hình thức kế toán, nguyên tắc ghi nhận, phương pháp tính giá, hạch toán hàng tồn kho, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định,…

Đồng thời, nội dung của báo cáo tài chính cần phải phản ánh được các vấn đề như sau:

– Tài sản

– Nợ phải trả và vốn của chủ sở hữu

– Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và các chi phí khác

– Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

– Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước

– Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị

– Các luồng luân chuyển của tiền ra/vào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

3. Ý nghĩa của báo cáo tài chính đối với tổ chức, doanh nghiệp

Đối với hoạt động quản lý của doanh nghiệp và cơ quan chủ quản, báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng như sau:

– Phản ánh một cách toàn diện về tình hình quản lý tài sản, những khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, kết quả kinh doanh và tình hình tài chính trong kỳ của doanh nghiệp.

– Cung cấp các thông tin tài chính để đánh giá tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp trong các kỳ hoạt động, được dùng làm cơ sở để kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng nguồn vốn, cũng như khả năng huy động vốn vào công tác sản xuất kinh doanh.

– Làm căn cứ quan trọng cho việc phân tích, nghiên cứu và phát hiện các khả năng tiềm tàng. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định chủ chốt về cách quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, chủ nợ.

– Dựa trên các báo cáo tài chính, có thể xây dựng những kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính cũng như các biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị của doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được mục đích cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, các bạn có thể dùng thử và trải nghiệm các phần mềm của DTHSoft như là: phần mềm kế toán chủ đầu tư (kế toán ban quản lý dự án)kế toán hành chính sự nghiệp (đơn vị HCSH)kế toán doanh nghiệp theo TT 133, TT 200 (DSoft Accounting) để giải quyết nhanh, gọn bộ báo cáo tài chính cuối năm 2022.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: ST

Xem thêm:

04 công việc kế toán cần lưu ý giai đoạn cuối năm 2022

27 điều kế toán ít quan tâm nhưng lại vô cùng thực tế!

Kinh nghiệm lập báo cáo tài chính 2022 đẹp, chuẩn

Mức thuế thu nhập cá nhân năm 2023 được áp dụng như thế nào?

Hướng dẫn cách đọc Báo cáo tài chính nhanh nhất

Sổ sách báo cáo tài chính năm 2022 gồm những gì? Thời hạn nộp?

Lịch nộp Tờ khai thuế, Báo cáo thuế 2023, Báo cáo tài chính 2022

Phần mềm kế toán chủ đầu tư theo Thông tư 79

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107

Phần mềm kế toán doanh nghiệp mọi loại hình

Chat Online